رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : علی جواهری نیستانکی
سمت : عضو هیئت مدیره
رزومه :کارشناسی ارشد مهندسی استخراج  معدن

ادامه مطلب

مدیر عامل

مدیر عامل

نام و نام خانوادگی : آقای محمد رضا راغبيان
سمت : مدیر عامل
رزومه : ليسانس برق قدرت

ادامه مطلب

نایب رییس هیات مدیره

نایب رییس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : حبیب اله بهرامی
سمت :  رییس هیات مدیره
رزومه : لیسانس مدیریت دولتی سابقه اجرایی مدیرعامل

ادامه مطلب

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : سیدحسن ابطحی
سمت : نایب رییس هیات مدیره
رزومه : کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت

ادامه مطلب

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : حسین امین دخت
سمت : عضو هیات مدیره
رزومه : کارشناس ارشد مدیریت مالی

ادامه مطلب

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی : سید کاظم تدین اسلامی
سمت : عضو هیات مدیره
رزومه : ليسانس مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان

ادامه مطلب