به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/10/15

etelaat

مراجعه به پرتال مشتریان

etelaat2