موضوع مناقصه: انجام عملیات معدنی شامل استخراج، پیشروی و تعمیرات معدن پیروزی در معادن منگنز و نارچ قم

مناقصه گزار: شرکت معادن منگنز ایران

مناقصه گر(پیشنهاد دهنده): شخص حقیقی یا حقوقی مشارکت کننده در مناقصه

برای اطلاع از شرایط بیشتر مناقصه، فایل PDF زیر را دانلود نمایید:

دانلود فایل PDF مناقصه

 

2