موضوع : انجام عملیات معدني شامل: استخراج، پیشروي و تعمیرات معدن پیروزي در معادن منگنز ونارچ

مناقصه گزار: شرکت معادن منگنز ایران، آدرس: قم، کیلومتر 15 جاده قدیم اصفهان، 13 کیلومتر به سمت روستای ونارچ،
معادن منگنز ونارچ - تلفن: 02534253211

مناقصه گر(پیشنهاد دهنده): شخص حقوقی یا حقیقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.

موضوع مناقصه: انجام عملیات معدنی شامل: استخراج، پیشروی و تعمیرات در معدن پیروزی

محل عملیات موضوع مناقصه: معدن پیروزی در مجموعه معادن منگنز ونارچ قم


برای دریافت اطلاعات بیشتر، اسناد ضمیمه را از اینجا دانلود کنید.