مجموعه سرمایه گذاران شرکت منگنز از قرار زیر می باشد:

  • شرکت تکادو
  • شرکت سهامی ذوب آهن