رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : علی جواهری نیستانکی
رزومه :کارشناسی ارشد مهندسی استخراج  معدن

ادامه مطلب

مدیرعامل

مدیرعامل

نام و نام خانوادگی : آقای محمد رضا راغبيان
رزومه : ليسانس برق قدرت

ادامه مطلب

نائب رئیس هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : حبیب اله بهرامی
رزومه : لیسانس مدیریت دولتی سابقه اجرایی مدیرعامل

ادامه مطلب

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : سیدحسن ابطحی
رزومه : کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت

ادامه مطلب

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : حسین امین دخت
رزومه : کارشناس ارشد مدیریت مالی

ادامه مطلب

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : سید کاظم تدین اسلامی
رزومه : ليسانس مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان

ادامه مطلب