رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی :   نادر یار احمدی

رزومه :کارشناس ارشد علوم انسانی

ادامه مطلب

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی :  محمد رضا راغبيان
رزومه : ليسانس برق قدرت

ادامه مطلب

نائب رئیس هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : حبیب اله بهرامی
رزومه : لیسانس مدیریت دولتی سابقه اجرایی مدیرعامل

ادامه مطلب

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : سیدحسن ابطحی
رزومه : کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت

ادامه مطلب

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : سید کاظم تدین اسلامی
رزومه : ليسانس مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی اصفهان

ادامه مطلب